НачалоКонцепция за Цифрова Подстанция на ROCON

Концепция за Цифрова Подстанция на ROCON

Развитието от конвенционалната към цифровата техника предизвиква голям напредък в технологичното ниво на преносните и разпределителни подстанции и електроцентрали.

 

Концепцията за цифровата подстанция (КЦПС) значително повишава функционалността и оперативната надеждност и намалява продължителността и разходите за инсталиране и поддръжка на устройствата вторична комутация в енергийните обекти.

 

Цифрова подстанция е понятие, което се прилага за електрически подстанции, където работата се разпределя между интелигентни електронни устройства (IED), свързани с комуникационна мрежа.

 

Една от най-важните характеристики на концепцията е нивото на резервиране на комуникациите. Два типа концепции са налични едновременно - на комуникационно ниво и на физическо ниво.

 

На ниво комуникация протокол IEC61850 версия 2 позволява два протокола с нулево време за възстановяване да бъдат дефинирани съгласно стандарт IEC 62439-3 и да бъдат приложени за обектна шина (Station Bus) и процесна шина (Process Bus)- Parallel Redundancy protocol (PRP) и High Availability Seamless Redundancy protocol (HSR).

 

На физическо ниво е предложен нов подход за използване на поток от информационни данни за стойности на ток и напрежение  от различни физически източници – отделни Merging Units (MUs), свързани към различни ядра на токови и напреженови трансформатори. Това означава, че всяка защита на определен извод е в състояние да приеме данни по протокол IEC61850-9.2LE за токове и напрежения от повече от един физически източник. Освен това всеки IED е оборудван с вграден Ethernet switch, което прави ненужно прилагането на външен такъв.

 

По-гореспоменатият подход осигурява висока степен на надеждност и 100% оперативност в случай на отпадане на отделен елемент (устройство или връзка). Освен това, в случай на "turnkey" проект, общите разходи за цифрова подстанция биха били значително по-малки отколкото за конвенционална.

 

Високото ниво на надеждност на КЦПС, постигнато посредством гореспоменатото резервиране, позволява прилагането на комбинирани функции на основните и резервни защити в едно устройство и инсталиране само на две отделни устройства – основно и резеревно. Всяко от устройствата може да бъде физически резервирано.

 

Нова визия за концепцията за цифрова подстанция позволява на компанията ROCON първa в света да предложи IED с вграден RedBox, осигуряващ връзка между PRP и HSR топологиите.