ПС "Хоризонт"

Реконструкцията на п/я “Хоризонт” обхваща изграждане на ново КРУ 20кV и подмяна на защити в КРУ 6кV

Доставени бяха КРУ производство на фирма Аlstom. Прекъсвачите са вакуумни, въртящи се на 90° при разединяване. Изключването на прекъсвача и разединяването му се извършва дистанционно от командна зала, посредством операторската станция.

Релейният отсек е оборудван със защита RFI 401 и блок за сигнализация и блокировки RDP 101 и монтажа бе извършен от Рокон АД.В КРУ 6кV са подменени защитите в релейния отсек със защити тип RFI 421

Събирането, обработването и архивирането на информацията от действието на апаратурата (телеизмерване, телеуправление на първичните съоръжения, телесигнализация, действие на РЗ и автоматики и др.) се осъществява посредством Система за управление и автоматизация на подстанции(САУП).

Проекта, доставката на апаратурата, монтажа и въвеждането в експлоатация се извърши от специалисти на фирма ROCON.