Проектиране

ROCON разработва цялостна проектна техническа и конструктивна документация за изграждане на обекти на електроенергийната система (ЕЕС), като извършва всички етапи от проектирането – предпроектни проучвания, технически и работни проекти, екзекутиви.

При изготвянето на тръжни документи за участие в процедури по ЗОП, разработва идейни проекти и вариантни технически решения.

Екипът се състои от висококвалифицирани инженери-проектанти, които членуват в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и имат пълна проектантска правоспособност. Качеството на проектирането се гарантира от:

 • Използване на съвременно програмно и техническо оборудване и богата техническа библиотека
 • Прилагане на Система за управление на качеството, съобразена с изискванията на EN ISO 9001:2008
 • Осъществяване на строг контрол върху спазване на българските и международни стандарти и действащата нормативната уредба
 • Участие в семинари, изложби, конференции и други прояви за запознаване с новите тенденции в проектирането
 • Организиране и участие в обучения за повишаване на квалификацията

Нашият опит в областта на проектирането за ЕЕС обхваща:

 • Проекти на подстанции „до ключ“
 • Проекти за разширение на уредби и подстанции
 • Проекти за адаптация и модернизация на съществуващата част в подстанции с ново оборудване
 • Единични проекти, съобразени със специфичните изисквания на обекта (релейни и командни табла, електромерни табла, командни шкафове, телемеханични шкафове и др.)
 • Проектиране на SCADA-системи (информационен проект, оптични канали, комуникационни мрежи и структурно окабеляване и др.)
 • Изготвяне на проекти на различни езици.