ПС "Казанлък"

Реконструкцията на п/ст Казанлък бе проведена на 2 етапа.:

  • Комплексната рехабилитация на изводи 20 kV

  • Реконструкцията на ЗРУ 10кV и защити на съоръжения 110кV

Комплексната рехабилитация на изводи 20 kV на подстанция “Казанлък”включваше цялостна подмяна на прекъсвачи, измервателни напреженови и токови трансформатори, ошиновка, релейни защити, автоматика, телемеханика, блокировки, сигнализация, вторичната комутация на предкилийни шкафове, както и частична подмяна на разединители.

Изцяло е подменена механичната конструкция на всяка килия.

Маломаслените прекъсвачи са подменени с вакуумни.

В предкилийния шкаф (ПКШ) за всеки извод е монтирана цифрова релейна защита, автоматика и телемеханика за извод 20 kV тип RFI 401 в комплект с блок за сигнализация и блокировки с мнемосхема на присъединението. В килия “Мерене” на шинната система е монтирана специална автоматика за комбинирано заземяване на звездния център и АЧР. Устройства са производство на ROCON.

Реконструкцията в част 110кV обхвана подмяна на защити на изводи, секционник на линии 110кV и на трансформатори 110/20/10кV. В командна зала са монтирани са монтирани командно-релейни табла на 4 извода 110кV и 2 трансформатора 110/СрН.

Шкафовете са оборудвани с основни и резервни защити за изводи 110кV и силови трансформатори, телемеханични контролери с графичен дисплей с мнемосхема, специализирани контролери за АРН и температурен контрол, както и всички необходими допълнителни устройства за сигнализация – аварийна и технологична.

В ЗРУ 10кV е монтирано КРУ 10кV със защити RFI 401 блок за сигнализация и блокировки RDP 101.

Събирането, обработването и архивирането на информацията от действието на апаратурата (телеизмерване, телеуправление на първичните съоръжения, телесигнализация, действие на РЗ и автоматики и др.) се осъществява посредством Система за управление и автоматизация на подстанции(САУП).

Проекта, доставката на апаратурата, монтажа и въвеждането в експлоатация се извърши от специалисти на фирма ROCON.